Business

Proces založenia občianskeho združenia

Proces založenia občianskeho združenia je veľmi jednoduchý a posudzuje ho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pokiaľ sú však všetky povinnosti spojené so založením občianskeho združenia a podaním žiadosti o jeho registráciu správne vyplnené, Ministerstvo vnútra je povinné združenie zaregistrovať. Čo sa týka podmienok vzniknutia občianskeho združenia, ktoré je povinné počas jeho procesu zakladania splniť, patrí sem niekoľko krokov. Základnou podmienkou, ktorá musí byť splnená je počet osôb zakladajúcich toto združenie. Počet osôb je podmienený minimálne tromi, pričom jedna z nich by mala mať dovŕšený vek dospelosti, a teda aspoň 18 rokov. Členom občianskeho združenia síce môžu byť aj osoby, ktoré sú mladšie než 18 rokov, avšak osoba, ktorá má dovŕšený vek dospelosti bude potom figurovať v ich mene ako ich splnomocnenec. Tieto osoby následne vystupujú ako prípravný výbor a ich úlohou je podať návrh na registráciu občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.

zakladanie občianskeho združenia

Návrh na registráciu občianskeho združenia by mal zahŕňať základné osobné údaje o osobách vystupujúcich v rámci prípravného výboru. Nesmie tu teda chýbať ich meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a rodné čísla. Taktiež je dôležité v návrhu uviesť aj to, ktorá z osôb bude figurovať ako splnomocnenec, v prípade neplnoletých členov. Okrem toho sa v rámci návrhu uvádzajú základné osobné údaje o členoch štatutárneho orgánu, čiže taktiež mená, priezviská, adresy, rodné čísla a dátumy narodenia. Vyplnený návrh by mal byť členmi podpísaný a doložený o potvrdenie uhradeného správneho poplatku, v sume 66 eur alebo 33 eur, ak sa návrh podáva elektronickým spôsobom.

sídlo občianskeho združenia

Súčasťou odoslaného návrhu sú zároveň aj dva kusy spísaných stanov, ktoré sú pre občianske združenie – založenie mimoriadne dôležité. Stanovy by mali uvádzať informácie, ako je názov občianskeho združenia, adresu jeho sídla, čo bude základným cieľom jeho činnosti, akým spôsobom budú rozdelené jednotlivé orgány v združení a aké sú ustanovenia o organizácií jednotiek. Netreba zabudnúť ani na základné pravidlá a povinnosti členov občianskeho združenia a zásady jeho hospodárenia.